estoria / fino' chamoru

Hafa na debi di ta fanadingan yan i mañaina-ta

Manhami mañasåga ham yan si nanå-hu biha. Guiya pumulan gui’ sa’ machocho’cho’ si nanå-hu yan si tatå-hu ya annai mana’hålom yu’ gi famulanan famagu’on, sigi ha kumåti yu’. Hu hasso na un diha gigon matagam yu’ ginen i famulanan-hu famagu’on, hu faisen si bihå-hu kao ha chatli’e’ yu’ sa’ ti malago’ ha pulan yu’. Ginen ayu, sumasåga yu’ gi gimå’-hu ya pinipilan yu’ as nanå-hu biha.

Gof maolek todu este, lao anggen un faisen yu’ put i lina’lå’-ña i bihå-hu, kulan didide’ tiningo’-hu. Tåya’ na mamaisen yu’ put i lina’lå’-ña ya annai hu ripåra ini, gof triste yu’. Ayugue na hu tulaika i kustumbre-ku nu ini. Ginen ayu, matatå’chong ham yan i bihå-hu yan uma’adingan ham put i lina’lå-ña. Ha sangåni yu’ nu i sinesidi-ña gi duranten i gera, i tiempo-ña komo itmåna ya humuyong gui’ sa’ malago’ mama’familia, taimanu ha faisen gui’ i bihu-hu para u asagua i dos yan mås. Bei sangåni hamyo na ginen hu chocho’gue ini, magoftulaika i lina’lå’-hu. På’go hu lakomprende hafa na taiguihi gui’ ya siña hu sangåni i hagå-hu put i lina’la’ i bihå-hu.

Estague na debi di ta fanadingan yan i mañaina-ta. Yanggen manmåtai siha, hafa siña un sangåni i famagu’on-mu put siha. Faisen maisa hao, hafa i chi-ña i tiningo’-mu put i mañaina-mu. Yanggen guaha i yo-mu kamera, hånao yan record i inadingan-miyu yan i mañainan-miyu kosaki siña en fa’nu’i i famagu’on-miyu. Angokko yu’ na kulan nina’i ini nu hamyo anggen en che’gue ini.

Båsta, påra tumataitai ini! Hånao yan kuentusi i mañaina-mu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s